Katalog pojęć umowy na pożyczkę ze złą historią kredytową

Każda z umów finansowych ma określony kształt i elementy, które musi zawierać. Ustawa przewiduje także wyjaśnienie pojęć, jakie w umowie są używane przez instytucję finansową, by nie dopuścić do niezrozumienia treści przez odbiorców. Jaki jest katalog podstawowych pojęć przy pożyczce pozabankowej?

Katalog pojęć – pożyczka ze złą historią

Osoby biorące pożyczkę ze złą historią kredytową mają prawo do finansowania, ale muszą znać reguły rządzące umowami nazwanymi. Najłatwiej jest przeanalizować ustawę określającą ogólne zasady dla każdej z takich umów. O katalogu pojęć mówi artykuł 5 ustawy o kredycie konsumenckim:

 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
  1. konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  2. kredytodawca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu;
  3. instytucja pożyczkowa – kredytodawca inny niż: 
   a) bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej, 
   b) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa,

c) podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług; 

 1. całkowity koszt kredytu – wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt.

Dodatkowe informacje

Rzecz jasna to nie wszystkie informacje, jakie prezentuje ustawa, ale w większości sytuacji pożyczka ze złą historią powinna zostać skonstruowana w oparciu o zawarte w ustawie dane, które widnieją powyżej i które dodatkowo określają czas trwania umowy, stopy procentowe, ratę kredytu oraz sposób spłaty i termin spłaty każdej z rat.